THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN "MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI" HK 1 NĂM HỌC 2022-2023
(31/08/2022 14:26)

Sinh viên tải file TẠI ĐÂY để xem đầy đủ nội dung thông báo.

Các thông báo khác: