THÔNG BÁO
THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN
(17/02/2021 07:57)

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên xem đầy đủ văn bản từ Đại học Huế theo file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1S24lq9vTkDz9umO0L3OuUXPkHDQByjMz 

Các thông báo khác: