THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN CÁC HỌC PHẦN CỦA NĂM 1 (HÌNH THỨC HỌC GHÉP)
(28/08/2021 16:48)

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên năm 2, 3, 4 và trở về trước không đăng ký vào các lớp học phần của năm 1 trong đợt đăng ký tín chỉ tới đây (đợt 1 & đợt 2) để đảm bảo kế hoạch học tập của sinh viên năm 1 (K18), vì vậy nếu sinh viên đăng ký vào PĐT sẽ loại ra khỏi danh sách các nhóm lớp đã đăng ký.

Dự kiến trong tháng 10, PĐT sẽ thông báo cho sinh viên thời gian cụ thể về việc xử lý đăng ký học ghép.  

Các thông báo khác: