THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI PHỤ SAU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022
(27/04/2022 08:58)
Sau kỳ thi đánh giá kết thức học phần HKI, năm học 2021-2022 kết thúc. Nhà trường đã tiếp nhận đơn hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên. Trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ sau kỳ đánh giá kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022, sinh viên dõi thông tin chi tiết trên link đính kèm: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022.
Các thông báo khác: