THÔNG BÁO
Thông báo về việc thu học phí môn học GDTC các lớp riêng thứ bảy, chủ nhật học kỳ I năm học 2020-2021
(23/11/2020 14:28)
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-cac-lop-rieng-thu-bay-chu-nhat-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Các thông báo khác: