THÔNG BÁO
Thông báo nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 dành cho sinh viên đại học chính quy
(01/12/2020 15:47)
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Các thông báo khác: