THÔNG BÁO
Thông báo miễn hoặc tạm hoãn các học phần trong chương trình môn học GDTC đối với sinh viên các trường thành viên Đại học Huế
(30/09/2021 15:38)
Đại học Huế thông báo cụ thể việc miễn hoặc tạm hoãn các học phần trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên các trường đại học thành viên, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế. Sinh viên xem chi tiết trong link sau: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-mien-hoac-tam-hoan-cac-hoc-phan-trong-chuong-trinh-mon-hoc-gdtc-doi-voi-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Các thông báo khác: