THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT THAM GIA THI PHỤ NGAY SAU HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 - 2020
(23/11/2020 10:54)

Kỳ thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 được Nhà trường tổ chức vào ngày 28/11/2020.

Các bạn sinh viên được xét tham gia kỳ thi phụ sau học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo link:https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020  để xem lịch thi cụ thể của từng học phần. 

Trân trọng thông báo.

Các thông báo khác: