THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT THAM GIA KỲ THI PHỤ SAU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021
(12/03/2021 10:18)

Sinh viên theo dõi Lịch thi và Danh sách sinh viên được xét tham gia Kỳ thi phụ theo Link đính kèm: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-ky-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021

Các thông báo khác: