THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1, LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT THI PHỤ GHÉP VÀO HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
(11/12/2020 15:32)

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo Lịch thi KTHP, Lịch thi và danh sách sinh viên được xét thi phụ ghép vào Học kỳ 1, năm học 2020-2021.

Sinh viên theo link: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-1-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021 để xem lịch thi chi tiết.

Các thông báo khác: