THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM HKII, CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG TẠI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM
(19/10/2020 10:08)

Sinh viên xem kết quả thay đổi tại file Thông báo đính kèm. Kết quả sẽ được cập nhật trong tài khoản cá nhân của SV. Nếu chưa được thay đổi trên hệ thống, liên hệ Phòng Đào tạo để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo đính kèm: Thông báo KQ phúc khảo - ĐHSP

Các thông báo khác: