THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO CÁC HỌC PHÀN MÔN CHUNG TẠI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐHH
(05/04/2021 16:21)

Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả phúc khảo. Những Sv có kết quả thay đổi sẽ được cập nhật  trong tuần này.

Link: Kết quả phúc khảo ĐHSP

Các thông báo khác: