THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG ĐHSP ĐỐI VỚI HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ CỦA SV TRƯỜNG ĐHNN TRONG HK2 NĂM HỌC 2021-2022
(01/04/2022 17:01)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/0e8nao2yufjdys8/539_ĐTĐHCTSV_0001.pdf/file

Các thông báo khác: