THÔNG BÁO
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
(31/08/2021 14:25)
Thực hiện Công văn số 631/ĐHNN-TCHC ngày 30/8/2021, Trường cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Sau Đại học được nghỉ học hai ngày 02 và 03 tháng 9 năm 2021. Phòng Đạo tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên của Trường và kính đề nghị giảng viên thông báo cho các lớp học phần của mình phụ trách.
Các thông báo khác: