THÔNG BÁO
KIỂM TRA DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC LẠI-HỌC CẢI THIỆN TẠI HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NH 2020-2021 (DÀNH CHO SV ĐẠI HỌC CQ TRƯỜNG ĐHNN)
(14/10/2020 16:19)

Hiện nay Phòng Đào tạo đã duyệt và chốt danh sách SV đăng ký tại các lớp học kỳ 3 (đợt 1) NH 2020-2021 căn cứ trên danh sách SV đóng học phí (do Phòng Kế hoạch- Tài chính cung cấp). Vì vậy, Phòng ĐT đề nghị SV đăng nhập vào tài khoản, chọn học kỳ tác nghiệp là kỳ 3 (kỳ hè) năm học 2020-2021 để kiểm tra. Trong trường hợp phát hiện sai sót, SV nhanh chóng phản hồi về Phòng Đào tạo (chậm nhất là ngày 20.10.2020) để phối hợp điều chỉnh.

(Lưu ý: SV đã đăng ký và đã nộp học phí tại các lớp học phần đã công bố hủy sẽ không được duyệt. Trong trường hợp này, SV sẽ được trả lại học phí như đã thông báo)

Các thông báo khác: