THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI PHỤ SAU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022
[04/05/2022 10:43]

Theo kế hoạch, Kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức từ ngày 6/5/2022 đến ngày 8/5/2022, tuy nhiên thời gian dự kiến tổ chức thi trùng với thời gian tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 (Ngoại ngữ không chuyên). Vì vậy, Kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2022, sinh viên cần theo dõi thông tin về kỳ thi trên link đính kèm: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-sau-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI PHỤ SAU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022
[27/04/2022 08:58]

Sau kỳ thi đánh giá kết thức học phần HKI, năm học 2021-2022 kết thúc. Nhà trường đã tiếp nhận đơn hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên. Trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ sau kỳ đánh giá kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022, sinh viên dõi thông tin chi tiết trên link đính kèm: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022.